Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday Saturday Friday Thursday Wednesday
KANSAS OKST
9:00 a.m. WVU TEXAS OKST 4:00 p.m.
WVU  OKLA
4:00 p.m. TCU TCU 4:30 p.m. OKST TEXAS 7:30 p.m.
 
TCU TECH
12:30 p.m. TCU 9:00 a.m. TCU TCU OKST 12:30 p.m. TEXAS 7:30 p.m.
BAYLOR WVU OKST TEXAS
3:15 p.m. BAYLOR OKST 7:00 p.m.
KANSAS OKLA
9:00 a.m. BAYLOR OKLA 12:30 p.m.
BAYLOR TECH